Itinerar Biblic – Episodul 577 – PSALMII 43:1-45:5

 

Dragi prieteni, suntem în faţa celui de al doilea psalm din cadrul secţiunii Exod a cărţii Psalmilor. Desigur, psalmul are numărul 43 dar, aşa cum spuneam, din cadrul acestei secţiuni este doar al doilea.

Din anumite puncte de vedere, psalmul 43 este aproape asemănător psalmului 42. Tema lui ar fi aceea a „Rămăşiţei” evlavioase care cheamă pe Dumnezeu în ajutor.

Nu vă pot spune nimic legat de autor. Se prea poate să fie scris de aceeaşi fii ai lui Core, sau mai bine spus de grupul cântăreţilor de la Templu. Dar o să vedem din cadrul textului cam în ce stare se află psalmistul şi poate că o să-i bănuim şi identitatea.

Deci, primul verset:

Psalmul 43:1

v.1 Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!

Aici am putea spune, fără să greşim, că sunt exprimate cuvintele rămăşiţei lui Israel. Anticristul este un mincinos, dragi prieteni. El va face un pact cu acei oameni şi îi va sfărâma în mijlocul “săptămânii”. Când se va întâmpla acest lucru, strigătul lor va fi: “Scapă-mă de omul mincinos şi nedrept”.

Nu ştiu dacă te-ai rugat vreodată această rugăciune, dar eu unul recunosc că am spus: ”O Doamne nu-l lăsa pe cel rău să se ridice peste ţara noastră.  Noi trebuie să-i cerem Domnului Isus Hristos să ne elibereze de omul nedrept şi mincinos. Eu unul sigur nu vreau ca el să mă controleze. Istoria consemnează cazuri în care unii oameni s-au lăsat controlaţi de el. Mi-e teamă că starea actuală a ţării noastre este datorată problemelor legate tocmai de un asemenea lucru. Adică conducerea ţării, cei care guvernează nu s-au separat de minciună şi de oamenii mincinoşi. Aceasta creează întotdeauna probleme. Deci, psalmistul ştia bine ce spune. Iată acum o rugăciunea care trebuie să vină în mod logic:

Psalmul 43:3

v.3  Trimete lumina şi credincioşia Ta, ca să mă călăuzească, şi să mă ducă la muntele Tău cel sfînt şi la locaşurile Tale!

“Trimite-ţi lumina şi adevărul”. Pentru ce se roagă psalmistul? Pentru lumină. Domnul Isus a spus: “Eu sunt lumina lumii, cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12). El a mai spus: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

Aceste afirmaţii ale Domnului Isus Domnul Hristos nu s-au pierdut printre ascultătorii Săi, deoarece ei ştiau că El era lumina şi adevărul,  şi mai ştiau că El era Mesia care venise să-i elibereze.

O altă dorinţă a psalmistului este “Să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale”. El vrea să se închine în templu şi să se reîntoarcă la Dumnezeu. Dar iată şi ultimul verset:

Psalmul 43:5

v.5  Pentruce te mîhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăş Îl voi lăuda: El este mîntuirea mea şi Dumnezeul meu.

În ceea ce-i priveşte pe evrei, eu unul cred că aşa cum rugăciunile lor au fost ascultate în trecut, ele vor fi ascultate şi acum şi Mesia va reveni. Aceasta se va realiza în momentul împlinirii profeţiei lui Ezechiel: “Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru” (Ezechiel 36/26-28)

Acesta a fost psalmul 43. Următorul este, bineînţeles, psalmul 44. Şi este un psalm al învăţăturii, un psalm al fiilor lui Core.

Deşi este imposibil să determinăm condiţiile istorice din Israel, mă refer la cele în care a fost rostit psalmul, cred că putem să ne însuşim rugăciunea pe care psalmistul a rostit-o. Este, de asemenea, mai greu să intuim interpretarea lui profetică.

În orice caz, dacă ne raportăm rămăşiţei credincioase a lui Israel, atunci cuvintele psalmului exprimă o rugăciunea potrivită experienţei finale a credincioşilor din  Israel înainte ca Mesia să se întoarcă şi să-i elibereze.

Psalmul 44:1

v.1   Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, şi părinţii noştri ne-au povestit lucrările, pe cari le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.

Un altul care a spus acelaşi lucru este Ghedeon: Vă mai aduceţi aminte de pasajul din cartea judecătorilor? “Ghedeon I-a zis: Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!” (Judecători 6:13).

În acea zi de necaz, exact când Domnul va fi pe punctul de a-I elibera din nou, Israel se va referi la ajutorul lui Dumnezeu din trecut. Dumnezeu a pătruns în istorie şi o va face din nou, iar lucrul acesta trebuie să fie o încurajare pentru noi.

Psalmul 44:2

v.2  Cu mîna Ta, ai izgonit neamuri, ca să-i sădeşti pe ei, ai lovit popoare, ca să-i întinzi pe ei.

Cred că aceste cuvinte se referă la timpul lui Moise şi Iosua, mai precis la popoarele păgâne ce locuiau atunci în Canaan. Dumnezeu i-a izgonit din ţara Canaanului datorită marilor păcate şi şi-a adus poporul Său ales ca să locuiască acolo.

Psalmul 44:3

v.3  Căci nu prin sabia lor au pus mîna pe ţară, nu braţul lor i-a mîntuit, ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina Feţei Tale, pentrucă îi iubeai.

Dumnezeu a dat acea ţară promisă, copiilor Săi. Ei nu au cucerit-o datorită deşteptăciunii sau puterii lor.

Pentru aplicaţia noastră practică “Mâna Lui dreaptă” semnifică braţul atotputernic al lui Dumnezeu în salvarea, revelată pe cruce acum 2000 ani în urmă.

Să ascultăm acum strigătul inimii psalmistului care vine din lăuntrul său:

Psalmul 44:4

v.4  Dumnezeule, Tu eşti Împăratul meu: porunceşte izbăvirea lui Iacov!

Cred dă aţi înţeles, dragi ascultători că “Iacov” reprezintă omul Iacov, pentru că Iacov a devenit naţiunea Israel. Când strigă el: “Tu eşti Regele meu, O Doamne” el se referă la Regele lui Israel.

În ce ne priveşte, Domnul nostru Isus este regele nostru şi este, în acelaşi timp şi Regele lui Israel. De aceea El se va întoarce să-şi elibereze poporul de suferinţă. Desigur aici este şi o aplicaţie pentru noi, dar să lăsăm psalmii în perspectiva lor potrivită astfel încât să fie plini de înţelesuri pentru noi.

Psalmul 44:5-6

v.5  Cu Tine doborîm pe vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău zdrobim pe protivnicii noştri.

v.6  Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa;

În acea zi a necazului, rămăşiţa evlavioasă va vrea să se răzbune. Având în vedere că ei vor fi încă  sub Lege vor avea dreptul să se răzbune.

Noi însă nu avem acest drept. Noi trebuie să ne rugăm pentru aceia care ne greşesc, sau care ne sunt duşmani. Noi  ni se spune să-i iubim pe vrăjmaşi. Nu este un lucru pentru noi, dar nu putem să ne împotrivim voii Domnului.

Apoi, nu trebuie să ne răzbunăm pentru că nouă Domnul ne-a spus: “…Răzbunarea este a Mea…” (Romani 12/19).

Dragi prieteni, sunt mulţi oameni pe care ar trebui să se întoarcă către Domnul, nu numai pentru mântuirea lor, ci şi datorită răzbunării.

Nu mă refer aici  la oameni care ne-au produs amărăciune, durere, ci la aceia care încearcă să împiedice înaintarea Cuvântului lui Dumnezeu. Este groaznic să încerci să ponegreşti numele unui om care este a lui Dumnezeu. Iată  de ce, zic eu, trebuie să fiţi atenţi înainte de a vă critica păstorul. Asiguraţi-vă că cele spuse au o bază reală. Pentru unii oameni păstorul reprezintă reprezentatul  lui Dumnezeu pe pământ. Ei  îl vor judeca pe Dumnezeu după cele spuse de pastor. Dacă îl discreditezi, Îl vei discredita pe Dumnezeu în ochii acelor oameni.

Cred că din această cauză, datorită neglijenţei credincioşilor în vorbirea lor, multe persoane tinere s-au îndepărtat de Biblie şi de Biserică. Mulţi dintre ei au crescut în case creştine şi părinţii lor le-au servit în fiecare Duminică “bârfe despre pastor”. Este greşit să denigrezi un om care s-a dedicat Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă lucrurile par să fie greşite, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să intervină, mai degrabă decât să încercăm noi să rezolvăm problemele cu propriile noastre mijloace.

În ceea ce priveşte Israelul, el  este în mare necaz. Duşmanul îl ocărăşte; Cred că este imaginea  acelui mic corn despre care vorbeşte Daniel “…va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt…” (Daniel 7/25). Anticristul, dragii mei,  stârneşte război împotriva lor pentru a-I cuceri. Avertizarea lui Dumnezeu pentru ei este să nu răspundă.

Din punct de vedere profetic, Biblia ne informează că cei credincioşi vor refuza semnul Fiarei şi vor fi omorâţi într-un număr mare. În disperarea lor vor striga la Dumnezeu. Cred că acesta va fi momentul cel mai groaznic din întreaga istorie a lumii. Cine ştie dacă noi vom avea parte de el sau nu. Numai Dumnezeu ştie aceasta. În orice caz, strigătul psalmistului prefigurează parcă starea acelor zile:

Psalmul 44:22

v.22  Dar din pricina Ta sîntem junghiaţi în toate zilele, sîntem priviţi ca nişte oi sortite pentru măcelărie.

Unii consideră că acest verset reprezintă o stare a bisericii de astăzi. Ştiu şi eu?  Sunt mulţi creştini care suferă de dragul Domnului Hristos; dar privind în ansamblu, biserica nu este sub persecuţie.

Totuşi, rămăşiţa lui Israel va fi persecutată. Poate de aceea strigătul va fi un strigăt al disperării:

Psalmul 44:23

v.23  Trezeşte-Te! Pentruce dormi, Doamne? Trezeşte-Te! Nu ne lepăda pe vecie!

Aici este prezentat un strigăt către Dumnezeu pentru a interveni în favoarea poporului aflat în necaz.

Acum, Dumnezeu nu doarme. Poporul evreu cred că poate mărturisi cel mai bine acest lucru. În disperarea lor, ei  au strigat adesea după ajutor.

Aceasta îmi aduce aminte de un eveniment. În timpul perioadei Macabeilor, exista un grup de preoţi numiţi “trezitori”. Ei erau cei care au strigat la Dumnezeu: “Trezeşte-te Doamne, de ce dormi?” În tot acel timp, oamenii au simţit că Dumnezeu nu-I mai aude. Ioan Hircanul, unul dintre marii Macabei, un mare preot, a pus capăt acestei practici. El a întrebat poporul: “Doarme Dumnezeu? Nu spune Scriptura că nu este ţiitorul lui Israel somnoros şi adormit?”

Dragul meu, oricât de disperat ai fi, nu trebuie să-L rogi pe Dumnezeu să se trezească, chiar dacă sunt momente când  simţi că El te-a uitat. El nu este un om să obosească.

Un alt episod ce merită a fi evocat aici este cel care a avut loc pe muntele Carmel acolo unde Ilie era în competiţie cu preoţii lui Baal. Atunci i-a luat Ilie peste picior sugerând că zeul lor nu-i auzea pentru că dormea. Dumnezeu nu doarme, dragi prieteni şi lucrul acesta îl putem vedea noi şi-l va vedea şi rămăşiţa lui Israel. El va fi gata să se facă simţit. El nu-şi va abandona poporul Său pentru totdeauna.

Psalmul 44:24-26

v.24  Pentruce Îţi ascunzi Faţa? Pentruce uiţi de nenorocirea şi apăsarea noastră?

v.25  Căci sufletul ne este doborît în ţărînă de mîhnire, trupul nostru este lipit de pămînt.

v.26  Scoală-Te, ca să ne ajuţi! Izbăveşte-ne, pentru bunătatea Ta!

Dragi prieteni, într-unul din cele mai grele momente din istoria acestei lumi se va auzi un strigăt al rămăşiţei lui Israel către Dumnezeu. Ei vor dori să fie răscumpăraţi de dragul milei Lui. Aceasta este o rugăminte pentru ajutor şi dreptate şi fiţi siguri că Dumnezeu nu va sta nepăsător.

Psalmul 45 este un psalm mesianic şi este menţionat în Epistola către Evrei. Acesta este un alt psalm maschil, datorită învăţăturilor sale. Şi el este scris de fiii lui Core şi este intitulat “Către mai marele Cântăreţilor. De cântat cum se cântă crinii”.

Psalmul reprezintă o imagine a Domnului Hristos Mesia – El este Trandafirul din Sharon.

În traducere, Targumim adaugă: “Frumuseţea Ta, o Rege Mesia, este mai mare decât copiii oamenilor”.

Acesta este un psalm foarte frumos în care se vorbeşte despre a doua venire a Domnului Hristos. Aceasta schimbă tonalitatea psalmului dintr-un psalm al strigătelor oamenilor în durerile necazurilor într-un psalm al triumfului glorios al venirii Regelui aşa cum este descris în Apocalipsa capitolul 19.

Psalmul 45:1

v.1    Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă, şi zic: ,,Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!“ Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!

Probabil că aţi mai auzit spunându-se “Inima mea este plină”. Aceasta înseamnă izbucnire în afară.

Adică psalmistul simte că aici  este ceva ce el trebuie să spună şi doreşte să poată spune, deoarece limba lui se mişcă mai repede decât pana cu care scrie.  Acest lucru este adevărat pentru mulţi dintre noi.

Dragul meu prieten, ai fost vreodată încântat de ceva şi ai încercat să aşterni pe o hârtie ceea ce simţeai, iar când citeai vedeai cât de nepotrivite erau cuvintele faţă de ceea ce simţeai ? Aceasta pentru că ceea ce simţeai era mai profund decât puteai scrie în cuvinte.

Eu am avut această experienţă acum câteva minute – nu am putut scrie într-o scrisoare ceea ce vroiam sa-I spun unui prieten, aşa că l-am sunat la telefon. Ei bine, psalmistul nu a putut să ne sune la telefon, aşa că noi avem Psalmul 45 într-o formă scrisă.

Psalmul 45:2

v.2  Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvîntat Dumnezeu pe vecie.

V-am spun să avem de-a face cu un psalm încântător care este plin de prezenţa Domnului Hristos. Pavel menţionează în cea de a doua scrisoare adresată Corintenilor: “Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2 Corinteni 3:18).

Prietenul meu, trebuie să privim la El mai mult, să ne umplem inima şi mintea cu El.

În acest psalm Domnul ne este prezentat  nu ca Salvator, ci ca Rege; or Regele în vechime trebuia să fie un războinic.

Psalmul 45:3

v.3  Războinic viteaz, încinge-ţi sabia, – podoaba şi slava,

Aceasta este o imagine a lui Hristos înaintând, nu ca Salvator, ci ca Rege, aşa cum vă spuneam. În felul acesta se va arăta El la cea de a doua venire.

De altfel, Israel Îl aşteaptă pe Mesia să vină pe pământ cu o sabie. Cea ce ignoră ei este că Domnul a venit pentru prima oară. Atunci însă a venit într-una din cele mai importante misiuni. Să-i împace pe oameni cu Dumnezeu. Atunci El a venit fără sabie, nu venise pentru război.

Vă aduceţi aminte de episodul prinderii sale? Când a fost arestat, unul dintre ucenicii Săi a scos sabia şi I-a tăiat urechea unui slujitor al marelui preot. Domnul Isus a zis: “…Pune-ţi sabia la locul ei, căci toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.” (Matei 26:52).

În Psalmul 2:9 Domnul spune: “Tu îi vei zdrobi cu un toiag de fier şi îi vei sfărâma ca pe vasul unui olar”. Psalmul 2 vorbeşte despre venirea lui Domnul Hristos pe pământ pentru a doua oară. De fapt, este citat de mai multe ori în Apocalipsa, referindu-se la a doua venire a Domnului Hristos.

Motivul pentru care această revenire nu va mai fi atât de paşnică este acela că atunci o mare parte a lumii va fi în rebeliune. Anticristul va fi la putere, va persecuta poporul lui Dumnezeu. Dar Domnul va interveni şi va aduce victoria odată pentru totdeauna.

Cred că  noi trebuie să fim realişti, nu idealişti. Dragii mei, Domnul şi-a arătat deja dragostea faţă de lume. La cea de a doua venire însă El va veni cu putere şi judecată împotriva lumii care se revoltase faţă de El.

Psalmul 45:4

v.4  da, slava Ta! – Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blîndeţa şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

Observaţi, Domnul aduce victoria şi aici putem vedea 3 principii ale platformei Lui: adevărul, blândeţea şi corectitudinea.

Dragii mei, câţi candidaţi la vreo funcţie importantă în guvernare cunoaşteţi care să folosească aceste trei calităţi în platforma lui electorală? A, unii o fac, dar numai în cadrul platformei, nu şi în aplicarea ei.  Această naţiune are nevoie de un candidat care sa spună adevărul, sa arate un pic de blândeţe si să facă orice pentru corectitudine. Acestea sunt principiile eterne  ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Nici un preşedinte, lider, dictator sa rege in toata istoria lumii nu a venit cu atâta putere in platforma lui electorală. Domnul este diferit. Caracterul Domnului Isus  Hristos este caracterizat de adevăr, cuvintele Lui sunt adevăr .

In ziua de azi nu vei auzi adevărul în marile congrese, în marile tratate comerciale, nici pe Wall Street, nici în marile complexe industriale, în campusuri şi universităţi, nici citind cotidianele, la TV sau radio – toate acestea deoarece toate ştirile sunt falsificate.

Din păcate, nu poţi auzi adevărul nici măcar în toate bisericile. Domnul nostru însă vine cu puterea adevărului

Cineva a spus: „Daca vrei să uimeşti toată lumea, spune adevărul”. Acesta este modul in care Domnul Isus va veni cu putere – El va veni. Psalmul 45:5

 

v.5  Săgeţile tale sînt ascuţite: supt tine vor cădea popoare, şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor împăratului.

Acesta este portretul Regelui nostru care va veni pentru a-şi instaura definitiv Împărăţia. Nu cred că vrea cineva să-i stea împotrivă.

Dragii mei, ne oprim aici cu speranţa însă că vom medita mai profund la cuvintele acestea care ne vorbesc atât de minunat de Domnul Isus Hristos!

Fiţi binecuvântaţi!