Itinerar Biblic Ep. 1056 – APOCALIPSA Cap. 17:6-18

 

Dragi ascultători, aşa cum promiteam, ne întoarcem la capitolul 17 al cărţii Apocalipsa, acolo unde Ioan ne vorbeşte despre Biserica apostată din timpul Necazului cel Mare. Aşa cum am văzut, această biserică este reprezentată de o femeie, numită, Curva cea Mare şi în descrierea ei, pe lângă alte elemente, am văzut că are scrise pe frunte un nume şi o taină. Daţi-mi voie să repet taina scrisă pe fruntea femeii:

,,Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pămîntului.“

Să vedem dacă putem descoperi semnificaţia acestor cuvinte. Acum, trebuie să ne aducem aminte că Biserica este ea însăşi o taină. În Efeseni 3:1-9, apostolul Pavel ne spune acest lucru:”Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor…  (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte).  Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,  care n’a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.  Că adică Neamurile sînt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sînt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos, şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;

Anti-biserica, reprezentată aici de Curva cea Mare este şi ea o taină care nu a fost dezvăluită până când Ioan nu a scris capitolul 17 din cartea Apocalipsa.  Daţi-mi voie să spun, din nou, că atunci când adevărata biserică a părăsit pământul, în momentul Răpirii, cei ce nu au fost membrii autentici ai ei, au intrat în perioada Necazului cel Mare şi sistemul religios şi-a continuat nestingherit activitatea însă fără a mai fi Mireasa ci Curva cea Mare.

Tot apostolul Pavel a scris despre taina fărădelegii: Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei.”

(2 Tesaloniceni 2:7). Această Curvă reprezintă opusul adevăratei biserici, Biserica adevărată este fecioara, Mireasa lui Hristos şi este desăvărşită.

Toate acestea în timp ce Curva cea mare este împlinitoarea fărădelegii…Aceasta este taina fărădelegii prezentă în Babilon.

Babilonul este izvorul tuturor religiilor false şi de aceea este descris ca fiind: mama curvelor şi spurcăciunilor pământului. Cred că aceasta este, de departe cea mai expresivă descriere pe care Scriptura o foloseşte cu privire la păcat. Dintotdeauna, falsa religie şi sexul au avut legături puternice. Religia adevărată presupune curăţie şi lucrul acesta este valabil şi în ceea ce priveşte căsătoria. Atunci când doi tineri vor să-şi unească vieţile înaintea lui Dumnezeu, ei trebuie să-şi păstreze trupurile curate până în acel moment. Este ceea ce doreşte Dumnezeu.

Aţi observat că tainicul Babilon este numit „mama curvelor”? Mama curvelor nu este un singular ci un plural. În zilele noastre, biserica ecumenică a întâmpinat deja o mulţime de probleme. Se pare că ea a recunoscut diferenţelor psihologice ale oamenilor şi faptul că nu poţi să diluezi teologia şi practicile astfel încât să-i mulţumeşti pe toţi.  Aşa că fiecare grup intră în acest grup al lumii ecumenice dar îşi păstrează particularităţile. De exemplu cei care vor să fie botezaţi prin scufundare, vor fi botezaţi prin scufundare, cei care vor să fie botezaţi prin stropire vor fi botezaţi prin stropire, unii vor fi botezaţi copii, alţii adulţi….Dragii mei, acomodarea aceasta a diferenţelor doar pentru a satisface plăcerea unuia sau a altuia nu este caracteristică Scripturii şi nici adevăratei biserici a lui Hristos. Poftele personale sunt specifice Mamei curvelor – Babilonului.

Să mergem însă mai departe în cadrul capitolului 17 şi vom vedea ce mai spune Ioan cu privire la Curva cea Mare:

v.6   Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sîngele sfinţilor şi de sîngele mucenicilor lui Isus. Cînd am văzut-o, m’am mirat minune mare.

v.7   Şi îngerul mi-a zis: ,,De ce te miri?“ Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă, şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.

„Femeia aceasta era îmbătată de sângele sfinţilor!” Iată că această prostituată nu numai că-i îmbată pe alţii dar ea însăşi este întoxicată cu propriile-i acte de persecuţie. Lucrul acesta ne face să ne gândim că deşi adevărata biserică nu va trece prin perioada Necazului cel Mare ea va întâmpina totuşi multe dificultăţi şi înainte de a fi răpită va avea parte de persecuţii. De fapt, nu trebuie decât să privim în jur şi vom vedea că atunci când un individ sau o biserică caută să trăiască cât mai aproape de adevărurile şi principiile Scripturii are parte de opoziţie puternică concretizată în tot felul de necazuri. Este parcă din ce în ce mai greu să trăieşti după cum cere Dumnezeu, în ascultare de Domnul Isus Hristos.

Acum, cred că sfinţii la care face apostolul Ioan referire în acest verset sunt sfinţii Vechiului Testament. Mucenicii lui Isus, după cum îi numeşte Cornilescu sunt de fapt martirii care şi-au dat viaţa pentru credinţa lor în Domnul Isus Hristos.

Aceasta indică, de fapt, că Babilonul prezentat aici întruchipează ceva mai mult decât spiritul Imperiului Roman. Este vorba despre amalgamul de credinţe pe care îl conţine. De fapt aceasta este ceea ce se întâmplă după momentul răpirii Bisericii. Aceşti oameni care au rămas pe pământ vor încerca să găsească reţete pentru mântuirea prin propriile eforturi. Aceasta va conduce la o dezvoltare a religiilor de orice fel. Ceea ce va caracteriza însă acest spirit va fi confuzia şi puternica tendinţă de idolatrizare. Aceasta va conduce la prigoana împotriva celor ce vor căuta, chiar şi în ceasul al doisprezecelea, să-l caute pe Dumnezeu din inimă. Din punctul acesta de vedere există o mare asemănare între Babilonul antic şi cel din perioada prezentată în Apocalipsa. În sensul acesta ne aducem aminte de cei trei tineri care au fost aruncaţi în cuptorul încins pentru că au refuzat să se închine idolului ridicat de împărat.

Revenind la femeia văzut de Ioan mai notăm „mirarea lui, minune mare”. În ciuda lucrurilor deosebite pe care le-a văzut Ioan el nu-şi exprimă niciunde mirarea într-un asemenea fel. Mirarea lui Ioan îl surprinde şi pe îngerul cu care se afla Ioan în acel moment, şi îi promite lui Ioan că-i va dezvălui taina acestei femei. Până vom citi cuvintele îngerului, daţi-mi voie să mai atrag atenţia asupra faptului că accentul este pus mai mult pe spiritul Imperiului Roman manifestat de fiară decât pe cel de Antihrist. Trebuie să reţinem acest aspect.

Aşadar, taina femeii:

v.8  Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume n’au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. –

v.9  Aici este mintea plină de înţelepciune. -Cele şapte capete sînt şapte munţi, pe cari şade femeia.

v.10  Sînt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celalt n’a venit încă, şi cînd va veni, el va rămînea puţină vreme.

Fiara sălbatică „ care a fost” ne vorbeşte despre istoria Imperiului Roman. Când ne spune că nu mai este, îngerul se referă, cred, la condiţia prezentă a acestui imperiu. Cu toate că Imperiul propriu-zis nu mai există, Europa este alcătuită, în cea mai mare parte a ei, din fostele naţiuni care au constituit Imperiul Roman.

Cu alte cuvinte Imperiul Roman nu este mort. El s-a descompus în ţările pe care noi le ştim. Într-o bună zi el va reveni la existenţa de altă dată. Este ceea ce ne spune Îngerul: „Ea are să se ridice din adânc!”

Aşa cum am mai precizat, mulţi au încercat să aducă Imperiul Roman la compoziţia lui de altă dată dar nu au reuşit. Printre cei care au încercat se numără Carol cel Mare, Napoleon, Hitler, Mussolini iar acum când eu scriu aceste lucruri, Uniunea Europeană este deja în plină extindere.

Fiara, care este Antihristul, va fi cea care va aduce Imperiul Roman la poziţia lui de altă dată.

Numai că nici atunci nu va avea o viaţă prea lungă. Îngerul ne spune şi că „are să se ducă la pierzare”. Este drept că reapariţia Imperiului Roman în strălucirea şi puterea sa va atrage admiraţia oamenilor ce vor căuta soluţia izbăvirii prin propriile eforturi. Ei se vor închina Antihristului! Sfinţii lui Dumnezeu din acea vreme, iluminaţi de Duhul Sfânt vor înţelege ce se întâmplă. Este ceea ce ne spune Ioan în 1Ioan 2:20,27 : 20 Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfînt, şi ştiţi orice lucru. […] 27Cît despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o dela El, rămîne în voi, şi n’aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămîneţi în El, după cum v’a învăţat ea.”

Revenind la ceea ce spune îngerul, trebuie spus că unii comentatori consideră că cele şapte capete, „Munţii pe care stă femeia” sunt de fapt şapte împăraţi care chiar au domnit în Imperiul Roman. Un cercetător al Apocalipsei, pe nume Govett ne oferă următoarea listă:

  1. Iulius Cezar – asasinat.
  2. Tiberius – otrăvit.
  3. Caligula – asasinat.
  4. Claudius – otrăvit.
  5. Nero – s-a sinucis.

Când se referă la împăratul „care este”  acelaşi Govett consideră că este vorba despre Domiţian care era încă în viaţă pe timpul în care Ioan scrie cartea.

„Cel care nu a venit încă” este Antihristul. Alţi cercetători, din care cel mai recunoscut probabil este Scofield, consideră cele şapte capete ca identificându-se cu şapte forme de guvernare pe care le-a cunoscut Imperiul Roman de-a lungul timpului. A şaptea formă va fi cea satanică. Indiferent de metoda interpretativă adoptată cred că elementul comun este cel ce trebuie reţinut şi anume – Imperiul Roman. Că este vorba despre regi sau metode de guvernare, avem de-a face cu acelaşi Antihrist.

v.11  Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăş este al optulea împărat: este din numărul celor şapte, şi merge la perzare.

v.12 Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sînt zece împăraţi, cari n’au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.

v.13  Toţi au acelaş gînd, şi dau fiarei puterea şi stăpînirea lor.

v.14  Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, cari sînt cu El, de asemenea îi vor birui.

Citind aceste verset îmi dau seama că trebuie să fim atenţi la un anumit aspect: uneori Fiara semnifică Imperiul Roman, dar mai semnifică şi ultimul cap care este Antihristul însuşi. De fapt el este şi indicat aici: „micul corn” care apare în profeţia lui Daniel. „Micul Corn” le pune la pământ pe celelalte trei coarne – care reprezintă trei regi—şi preia puterea. „8  M’am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor, şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintîi coarne. Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om, şi o gură…, care vorbea cu trufie.[…] 24 Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui, şi va doborî trei împăraţi.

Daniel 7:8,24

Antihristul mai este identificat şi ca cel de al optulea împărat  care este din numărul celor şapte şi merge la pierzare.

Interesant este că el nu face parte din cele zece coarne menţionate de Daniel în capitolul 7 al cărţii sale. El este separat! Când îl identifică ca fiind unul din capete, atunci este prezentat ca fiind din numărul celor şapte. Cred că aceasta poate fi o referire la faptul că el va restaura ultima formă de guvernământ a Imperiului Roman.

Ştiu că nu este simplu de descifrat acest limbaj folosit de  înger în explicaţia pe care i-o dă lui Ioan cu privire la Curva cea Mare dar cred că trebuie să reţinem legătura care există între ea şi Antihrist.

v.15  Apoi mi-a zis: ,,Apele, pe cari le-ai văzut, pe cari şade curva, sînt noroade, gloate, neamuri şi limbi.

v.16  Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, şi fiara, vor urî pe curvă, o vor pustii, şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mînca, şi o vor arde cu foc.

v.17  Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpînirea lor împărătească, pînă se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu.

v.18  Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpînire peste împăraţii pămîntului.“

      Apele sunt explicate de unii comentatori ca simbolizând  mulţimea de grupuri etnice ale lumii. Este de fapt o imagine pe care o întâlnim şi în Vechiul Testament. Iată ce citim în Isaia 8:7 : „iată, Domnul va trimete împotriva lor apele puternice şi mari ale Rîului (Eufrat), adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui; pretutindeni el va ieşi din albia lui, şi se va vărsa peste malurile lui;

Sau Psalmul 18:14-19: „A aruncat săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a înmulţit loviturile trăsnetului şi i-a pus pe fugă. Atunci s’a văzut albia apelor, şi s’au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale. El Şi-a întins mîna de sus, m’a apucat, m’a scos din apele cele mari;  m’a izbăvit de protivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, cari erau mai tari decît mine. Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strîmtorării mele; dar Domnul a fost sprijinul meu. El m’a scos la loc larg, şi m’a scăpat, pentru că mă iubeşte.”

Cuvintele din Apocalipsa, de această dată, ne vorbesc despre Curva cea mare care domină naţiunile şi grupurile etnice.

Aţi observat că din nou apar cele zece coarne care sunt cei zece împăraţi despre ca ni s-a vorbit în versetul 12. Ei vor împărăţi peste diversele diviziuni ale Imperiului Roman. În schimb ei îi vor încredinţa Fiarei controlul asupra împărăţiilor lor. Acesta este de fapt drumul Fiarei către poziţia de dictator al lumii.

Pentru o vreme, Fiara (Antihristul) este dispusă să împartă locul său cu Curva cea Mare devreme ce a avut sprijinul ei în obţinerea controlului asupra lumii. Numai că, în cele din urmă, Antihristul va încălca legământul Său cu biserica Apostată şi o va distruge. El nu vrea să împartă slava cu nimeni!

Dragii mei, aceasta este soarta tristă a bisericii apostate. Nu uitaţi că deşi vorbim de o organizaţie, noi ne referim la oameni, oameni care au preferat doar împlinirea unor ritualuri fără să se lege cu inima lor de Dumnezeu. Această biserică nu va ajunge în prezenţa Domnul Isus decât într-o singură circumstanţă: judecata finală.

Procedând în felul acesta, Antihristul şi cei zece aliaţi ai săi împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum au făcut şi Asirienii la un moment dat. Vă aduceţi probabil aminte de cuvintele din  Isaia 10:5: ,,Se făleşte oare securea împotriva celui ce se slujeşte de ea?‘ ,Sau se mîndreşte ferestrăul faţă de cel ce-l mînuieşte?‘ ,Ca şi cum nuiaua ar mişca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn!“

Chiar atunci când crede că face ce vrea el, antihristul va împlini planul divin. La fel s-a întâmplat cu Cezar August când a dictat recensământul populaţiei din Palestina. Aceasta  i-a adus pe Iosif şi Maria la Betleem pentru a se naşte Domnul Isus. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte fără nici o excepţie.

Prin eliminarea bisericii apostate, se deschide larg calea închinării înaintea Antihristului care este susţinut şi promovat de Profetul Fals.

Acum, McGee consideră că femeia despre care se vorbeşte în aceste versete reprezintă sistemele religioase create de oameni. La fel de bine însă ea poate reprezenta un oraş, Roma.

Indiferent de situaţie, vedem că ea va avea un final tragic. Sfârşitul ei marchează începutul unei perioade negre din punct de vedere al religiei. Va fi groaznica perioadă de domnie a antihristului! Va fi perioada în care omenirea întreagă, existentă la acea vreme pe pământ se va închina Antihristului. Aceasta va fi cea mai întunecată eră din istoria pământului. Ea va fi însă consecinţa a ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului în momentul neascultării omului. Această neascultare a condus la prima crimă, la prima împotrivire organizată a omului împotriva lui Dumnezeu, mă refer la Turnul Babel şi totul a culminat cu răstignirea Domnului Isus. În momentul în care oamenii au respins adevărul, au ales deja să trăiască în minciună! Momentul culminant al minciunii va fi atins în timpul în care Antihristul va guverna lumea.

Dragii mei, aceasta este o bună imagine a legăturii ce există între modul în care noi trăim aici pe pământ şi lumea spirituală. Aţi văzut cum neascultarea primei perechi de oameni a atras blestemul asupra întregii omeniri. În aceeaşi manieră jertfa Domnului Isus aduce binecuvântarea pentru toţi cei credincioşi.

Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne punem foarte serios problema ascultării de Dumnezeu. De cele mai multe ori nu este vorba numai despre destinul nostru ci este vorba şi despre alţii pe care îi influenţăm prin viaţa pe care o ducem.

Revenind la această imagine a sfârşitului, cred că toţi cei credincioşi trebuie să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru grija şi dragostea Sa. În această iubire a sa el a cruţat biserica Sa de la suferinţele Necazului Cel Mare. Cred că adevărata valoare a acestui lucru nu va putea fi nici măcar intuită până când nu se va dezlănţui urgia Necazului cel Mare pe pământ.

Sper că noi toţi suntem dintre cei ce au motive de mulţumire şi nu de îngrijorare.

Rămâneţi cu har şi Pace!