Itinerar Biblic Ep. 1055 – APOCALIPSA Cap. 17:1-5

 

Tema: Biserica apostată în timpul Necazului cel Mare

Dragi ascultători este timpul să mergem mai departe şi următoarea temă abordată de Ioan este aceea a Bisericii apostate în timpul Necazului cel Mare. Acest lucru ne este prezentat  în capitolul 17 pentru ca mai apoi să privim nu doar la Babilonul Religios ci şi cel comercial în capitolul 18.

Atât de multe aspecte sunt puse într-o situaţie de criză în timpul Necazului cel Mare că este dificil să le analizezi separat şi mulţi dintre cercetătorii de renume ai Scripturii nu cad de acord asupra anumitor detalii. Am observat deja acest aspect pe măsură ce am parcurs materialul din cartea Apocalipsa de până acum. Deşi cădem de acord cu privire la sistemul de interpretare nu mai suntem de acord în multe privinţe când este vorba despre detalii.

Acest lucru nu ar trebuie să-i deranjeze pe credincioşi pentru că multe dintre detalii nu vor fi clarificate până când lumea nu va intra în Necazul cel Mare, perioadă în care multe dintre elementele de criză vor cunoaşte apogeul.

Acest lucru este în mod special evident în legătură cu cele două cetăţi ale Babilonuri din capitolele 17-18.  Întrebările care apar sunt: „Există două Babilonuri şi sunt ele aşezate în zone geografice diferite?” Este vorba, literalmente, despre două oraşe sau este doar unul şi acelaşi? Răspunsurile la aceste întrebări vor fi fi din ce în ce mai clare pe măsură ce se apropie răscumpărarea noastră. În prezent, în opinia mea, se are în vedere existenţa a două oraşe distincte.

Aici în capitolul 17  se află misteriosul Babilon, biserica cosmică, biserica apostată. Biserica Tiatira, descrisă în capitolul 2, versetele 18-19, care i-au permis Isabelei să înveţe pe alţii, va deveni biserica apostată în timpul Necazului cel Mare.  Va atinge obiectivul  marilor sisteme apostate ale lumii prezente: religii păgâne, diferite secte şi chiar mişcări religioase cu tradiţie. Chiar şi în sânul bisericilor noastre sunt persoane care pretind că sunt credincioşi dar care în acele zile se vor alătura acestei aşa-zise biserici din timpul Necazului cel Mare. De fapt, ea va pretinde ca este adevărata biserica. Biblia o denumeşte însă „Curva cea mare!” Nu cred că există o etichetare mai dură! Însă practic este cel mai bine descrisa de aceste cuvinte. Ea va fi o biserica ecumenică însă ecumenismul ei eclesial nu se va baza pe principiile adevărate ale Scripturii ci pe interese de cu totul altă natură, interese străine Bibliei.

Capitala acestui organism ar putea fi Roma. Roma, oraşul construit pe cele şapte coline, este probabil oraşul la care se referă Scriptura în acest loc. Oricum, Geneva, oraşul ce găzduieşte sediul Consiliului mondial al Bisericilor poate fi şi el foarte bine inclus în descrierea din acest capitol, aşa cum, dealtfel pot fi incluse şi alte oraşe. Ceea ce vreau să spun este că mai puţin contează identificarea unui oraş anume ca fiind misteriosul Babilon cât a spiritului care-l defineşte.

Este denumit misteriosul Babilon datorită originii lui. La turnul Babel, omul a încercat să se alieze împotriva lui Dumnezeu. Sub conducerea lui Nimrod, Babilonul a devenit oraşul de origine a tuturor religiilor false. Acum visul lui Nimrod se va realiza în prima parte a Necazului cel Mare pentru că biserica cosmică va domina Fiara. Biserica care ar fi trebuit să fie Mireasa lui Hristos aici este curva cea mare. Această biserică se face vinovată de adulter spiritual, vânzându-se lumii pentru câştig. Aceasta este biserica care spune: „Sunt bogată, plină de tot felul de lucruri şi nu am nevoie de nimic!”

Privind înapoi la studiul celor şapte biserici, în capitolele 3-4 ale Apocalipsei, veţi observa că am atras atenţia asupra bisericii din Filadelfia care reprezintă biserica ce va fi răpită înainte de timpul Necazului cel Mare. Domnul a spus acelei biserici: Fiindcă ai păzit cuvîntul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pămîntului. (Apocalipsa 3:10)

Acel „ceas” este Necazul cel Mare şi noi am vorbit deja despre el în cadrul studiului nostru asupra acestei cărţi.

Biserica adevărată nu va trece prin Necazul cel Mare ci va fi răpită înainte de începerea acestei perioade. Dar să fiu un pic mai specific; cine va fi răpit? În orice caz, nu este vorba de anumite denominaţii şi nici măcar de anumite biserici, individuale, ci biserica Lui, un termen colectiv, ce îi înglobează pe adevăraţii credincioşi, cei care sunt în Hristos. Acesta este grupul care va fi luat în momentul Răpirii iar restul membrilor bisericii vor fi lăsaţi aici pe pământ pentru a trece prin perioada Necazului cel Mare. Aşa cum spunea un predicator: „ Unele biserici se vor întâlni şi în prima Duminică după Răpise şi nu vor avea nici un membru care să nu fie prezent!” Să înţelegem însă că ei nu sunt cu adevărat credincioşi. Ei nu sunt parte a bisericii lui Isus Hristos. El nu-i numeşte niciodată „Biserica Mea!” El îi numeşte „ Curva cea mare!” Este vorba, mai degrabă, de participanţii în cadrul unui sistem pseudo-religios care controlează Fiara pe perioada primei jumătăţi a Necazului cel Mare deşi o urăşte. În ultima jumătate a Necazului cel Mare, Fiara distruge Curva cea mare pentru a-şi impune propria religie.

Autorul cărţii „Lucruri ce va’ să vie!”, pe nume J. Dwight ne oferă următorul comentariu cu privire la sistemul Curvei celei Mari:

„ Fiara, care a fost dominată de sistemul Curvei celei mari (Apocalipsa 17:3) se ridică împotriva ei şi o distruge pe ea şi sistemul ei. Fără îndoială sistemul Curvei se afla în competiţie cu închinarea religioasă a Fiarei care a fost promovată de Profetul Fals, iar distrugerea ei are drept obiectiv rămânerea Fiarei ca singur obiect al falsei închinări, Fiara pretinzând a fi Dumnezeu.”

Babilonul va fi reconstruit, aşa cum am văzut în cărţile profeţilor Isaia şi Ieremia şi aici în capitolele 17 şi 18 îl vedem distrus. Babilonul eclesiatic va fi distrus de Fiara Sălbatică. De fapt iată cam care sunt aspectele pe care le vom întâlni în aceste capitole:

  • Babilonul eclesial este distrus de Fiară.
  • Babilonul comercial este distrus la întoarcerea lui Hristos.
  • Babilonul eclesial este urât de fiară.
  • Babilonul comercial este iubit de lume.
  • Babilonul eclesial este distrus la începutul celor trei ani şi jumătate ai Necazului cel Mare.
  • Babilonul comercial este distrus la finalul celei de a doua perioade de trei ani şi jumătate ai Necazului cel Mare, adică chiar la sfârşit.

În cartea profetului Zaharia cap. 5:5-11 sunt câteva lucruri deosebit de interesante cu privire la aceste aspecte.

Nu am cuvinte pentru a descrie cât de înspăimântătoare este această imagine. Curva este biserica falsă, aşa cum am spus, iar Fiara este Imperiul Roman reinstaurat. Ele vor fi aduse împreună de Antihristul, cred, cu sprijinul falsei biserici.

v.1    Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, a venit de a vorbit cu mine, şi mi-a zis: ,,Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.

v.2    Cu ea au curvit împăraţii pămîntului; şi locuitorii pămîntului s’au îmbătat de vinul curviei ei!“

„Curva cea mare” este acea parte a bisericii care va rămâne după ce adevărata biserică va fi fost răpită. Va fi compusă din acei care niciodată nu s-au încrezut în Domnul Isus ca mântuitor al lor. În felul acesta niciodată nu au făcut parte, cu adevărat, parte din trupul lui Hristos. Acesta este grupul care va traversa perioada Necazului cel Mare.

Ni se spun câteva lucruri despre Curva cea Mare. Mai întâi ni se spune că „şade pe ape mari”! Potrivit versetului 15, la care o să privim mai târziu, „apele” se referă la mari mase de oameni şi la popoare. Curva cea Mare, din câte se pare, va controla o mare parte a lumii de atunci.

Un alt lucru care ni se spune cu privire la ea este că legăturile curviei ei implică împăraţii pământului. Aceasta ar putea foarte bine însemna alianţa lipsită de sfinţenie a bisericii cu statul, alianţă care va funcţiona în acea perioadă.

Dragul meu prieten, mişcarea din zilele  noastre, mişcare în cadrul căreia se doreşte o unificare a tuturor religiilor, urmează, cu siguranţă, modelul bisericii false care va apărea la un moment dat. Trebuie să fim atenţi cu privire la această iniţiativă pentru că Biblia nici măcar nu se referă la acel grup de oameni ca fiind biserică ci îl denumeşte Curva cea mare. Cred că această mişcare este mult mai periculoasă pentru orice ţară decât nu ştiu ce sistem politic! Cred că este mai periculoasă decât orice altă mişcare. Va deveni o putere ce va orbi mulţimea lipsită de raţiune. Va aduce lumea sub controlul Fiarelor care vor ieşi din mare şi din pământ. Aceste fiare vor folosi biserica apostată pentru a controla masele de oameni, iar biserica va perfecta acest aranjament pentru a obţine favoruri politice care să-i aducă, în cele din urmă puterea.

Vedeţi, când respingi ceea ce este adevărat laşi deschise posibilităţile de a obţine ceea ce este fals, contrafăcut. Apostolul Pavel le scrie Tesalonicenilor că atunci când cineva respinge dragostea adevărului mântuirii atunci ajunge să creadă o minciună.

Un alt lucru care ni se spune cu privire la Curva cea Mare este că ea va fi silită să bea cupa judecăţii divine. Şi cine o va distruge? Fiara însăşi o va distruge pe Curva cea Mare. Vedeţi, Antihristul şi Profetul Fals nu vor dori să o aibă împrejurul lor după ce s-au slujit de ea. Antihristul doreşte ca lumea să i se închine lui şi nu se bucură de nici o potenţială competiţie în acest sens.

v.3    Şi m’a dus, în Duhul, într’o pustie. Şi am văzut o femeie, şezînd pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.

Ioan ne spune aici că a fost dus de Duhul Sfânt într-un deşert. Să nu uităm că în timpul în care Ioan are parte de această revelaţie el se afla pe insula Patmos unde fusese exilat. Aici are însă parte dea această minunată viziune a Domnului Isus glorificat în ceruri şi mesajul său către cele şapte biserici. După ce ne prezintă ce se întâmplă în ceruri, Ioan revine pe pământ. Să nu uităm ceea ce ni se spune şi anume că Ioan se afla în duhul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt încă deţinea controlul asupra simţurilor sale.

Acum mi se pare interesantă afirmaţia lui venind în acest moment. Avea el nevoie de o nouă atingere specială a Duhul Sfânt pentru această viziune? Aşa se pare! O altă întrebare care cred că poate fi ridicată este cea cu privire la sălbăticia despre care vorbeşte Ioan. Reprezintă ea cu adevărat o zonă sălbatică? Aduceţi-vă aminte că studiem un capitol în care sunt folosite mai multe simboluri. Şi totuşi, o realitate istorică este aceea că atât Babilonul cât şi Roma au fost înconjurate de sălbăticie, zone pustii, nepopulate.

Pe de altă parte, Babilonul însuşi trebuia să devină o astfel de zonă. În legătură cu aceasta citiţi, vă rog, Isaia 47-48 şi Ieremia 50-51. În jurul Romei se află un fel de zonă sălbatică, pustie numită campagna. Cred că sălbăticia menţionată în acest verset are sens literal dar poate, la fel de bine, fi un semn al stării haotice în care se va afla lumea datorită confuziei religioase generată de Babilon.

Ioan ne spune că a văzut „o femeie care şedea pe o fiară de culoare stacojie”… Aceasta este o imagine îngrozitoare. Fiara, am văzut mai devreme, a fost identificată ca fiind Antihristul care va conduce noul Imperiu Roman. Femeia este şi ea identificată în v.18: „Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpînire peste împăraţii pămîntului.”

Cu alte cuvinte această femeie este de fapt un oraş, o cetate, este vorba de Roma care la acea vreme va fi dobândit dreptul de moştenitoare a  tuturor religiilor lumii.

Vedeţi, toţi adevăraţii credincioşi vor fi părăsit scena lumii prin intermediul Răpirii. Aceasta îi include pe toţi credincioşii adevăraţi şi am descoperit că sunt foarte mulţi credincioşi adevăraţi şi Biserica Tradiţională, cum ar fi Biserica Ortodoxă, sau cea Catolică, precum şi în alte biserici care nu fac, neapărat parte din biserici pe care noi le  acceptăm ca făcând parte din cercul nostru evanghelic. Toţi credincioşii adevăraţi, indiferent de biserica pe care au frecventat-o vor fi, într-o bună zi, răpiţi la ceruri. Aceasta înseamnă însă că biserica care va rămâne aici pe pământ va fi în totalitate apostată. În loc să fie Mireasa lui Hristos ea este calificată ca fiind „Curva cea mare!”

Cetatea este descrisă şi în versetul 9: Aici este mintea plină de înţelepciune. -Cele şapte capete sînt şapte munţi, pe cari şade femeia. Să nu uităm că Roma este oraşul celor şapte coline şi a fost recunoscut astfel atât de scriitorii antici cât şi de cei din vremea începuturilor creştinismului. Horaţiu a scris: „Zeii care privesc favorabil peste cele şapte dealuri….” Ovidiu, celebrul poet care şi-a petrecut o parte din viaţă la Constanţa a adăugat: „Dar Roma se uită în jur la întregul pământ, dela înălţimea celor şapte munţi, scaunul imperiului şi domiciliul zeilor!”  Augustin a scris: Babilonul este fosta Romă şi Roma este un Babilon târziu.”  Iată de ce cred că acest verset ne vorbeşte despre Roma. Femeia, Curva cea mare, reprezintă un sistem religios care va fi scos la lumină pe perioada primei părţi a Necazului cel Mare, perioadă ce urmează după ce adevărata biserică a fost ridicată la ceruri. Şi acest sistem religios, ca un simbol ce ne-a fost dat, indică Imperiul Roman la începutul Necazului cel Mare.

Cât de departe s-a îndepărtat religia de adevăratul Dumnezeu ne este prezentat prin cuvintele „plină cu nume de hulă” sau blasfemie.

v.4  Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mînă un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.

v.5 Pe frunte purta scris un nume, o taină : „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.”

Femeia era îmbrăcată cu purpură stacojie. Stacojiul, sau roşul aprins a fost culoarea predominantă a Imperiului Roman. Fiecare senator sau consul purta dungi purpurii ca un însemn al poziţiei sale. Mai târziu, Biserica Romano-Catolică a adoptat culoarea roşie ca predominantă în ceea ce priveşte veşmintele preoţeşti.

Un alt aspect legat de Curva cea mare este faptul că era împodobită cu aur, pietre scumpe şi mărgăritare. Cu alte cuvinte, asemenea fariseilor, avea frumuseţe exterioară dar nimic valoros în interior. Cu privire la farisei, Domnul Isus a spus Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înlăuntru sînt pline de răpire şi de necumpătare.” (Matei 23:25)

Cred că biserica trebuie să fie atentă la aceste aspecte. Trebuie să ştie că Domnul Isus este mai mult preocupat de ceea ce se află în inimile credincioşilor decât de faţada bisericii. Aşadar, aceasta este o bună atenţionare aşa cum este dealtfel şi următoarea.

„Ţinea în mînă un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.” Aceste cuvinte simbolizează intoxicarea bisericii prin pseudo-religie, evanghelie falsă şi un creştinism contrafăcut.  Acesta este potirul care îmbată lumea. O referire la acest potir mai este făcută şi în cartea profetului Ieremia: „Babilonul era în mîna Domnului un potir de aur, care îmbăta tot pămîntul; Neamurile au băut din vinul lui; deaceea au fost neamurile ca într’o nebunie.” (Ieremia 51:7)

Nu ştiu cum vi se pare această descriere a femeii ce reprezintă Curva cea mare, dar mie, elementele prezentare mi se par extraordinar de interesante. Am văzut cum era împodobită, ce avea în mână dar descrierea ei încă nu se încheie. Ni se spune că pe frunte avea tatuat un nume. McGee este de părere că acest nume este numele profesiei ei. De fapt, documente istorice scrise de Seneca sau Petroniu indică faptul că aceasta era o practică răspândită în acea vreme, prostituatele afişându-şi numele şi profesia pe uşă sau pe frunte, pe o plăcuţă de aur. Interesant este faptul că acest aspect vine ca o replică la ceea ce Dumnezeu poruncise în vechime cu privire la preoţi.

“ Să faci şi o tablă de aur curat, şi să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: „Sfinţenie Domnului.”  S’o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei.

Ea să fie pe fruntea lui Aaron; şi Aaron va purta fărădelegile săvîrşite de copiii lui Israel cînd îşi aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentruca ei să fie plăcuţi înaintea Lui (Exod 28:36-38).

Cred că prin acest exemplu putem să ne dăm şi mai bine seama ce strategie foloseşte Satan pentru a induce lumea în eroare. El falsifică tot ceea ce a iniţiat Dumnezeu şi perverteşte totul.

Dar pe lângă nume, Curva cea mare mai poartă ceva pe frunte: o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului. Am mai spus că această femeie întruchipează biserica apostată din ultimele zile. Cu alte cuvinte, ea este cea descrisă în felul acesta. Vă daţi seama ce mare diferenţă este între această biserică şi biserica adevărată, cea care este mireasa Domnului Hristos? Dragi ascultători, trebuie cu toţii să veghem şi să ne păstrăm curaţi pentru acea zi a întâlnirii cu mirele nostru.

Noi trăim acum într-o lume în care moralitatea este în schimbare. Din punctul acesta de vedere eu sunt de modă veche şi încă mai cred că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu are dreptate în valorile pe care le prezintă. De exemplu, în ceea ce priveşte femeia, cred ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu şi anume că ea este una din cele mai minunate creaţii ale lui Dumnezeu. Atunci când ea se căsătoreşte ea este adusă într-o relaţie specială în care lucrurile cu care ea a fost înzestrată vin să completeze bărbatul şi invers. Societatea modernă, în ciuda eforturilor de a ridica statutul femeii, proclamând-o liberă şi independentă, transformă femeia, tot mai mult, într-o sclavă…Este vorba despre o sclavie periculoasă şi decadentă. Femeia de astăzi este transformată într-un sex- simbol, şi apoi într-o marfă, depersonalizând-o! Dumnezeu a oferit altă poziţie femeii! El a spus că din ea se va naşte cel ce va aduce izbăvirea omului de sub blestemul păcatului. Dar iată că tot ea este cea care întruchipează decadenţa bisericii, a religiei artificiale, a bisericii apostate, prin cea mai dezgustătoare profesie – prostituţia.

Poate că nu sunteţi de acord cu ceea ce am spus, dar eu voi continua să susţin aceste lucruri pentru că şi Cuvântul lui Dumnezeu le susţine.

Vom reveni în întâlnirea noastră viitoare asupra cuvintelor ce alcătuiesc taina de pe fruntea femeii.

Rămâneţi cu har şi pace!