Itinerar Biblic Ep. 1047 – APOCALIPSA Cap.13:1-5

 

Dragi prieteni revenim la capitolul 13 al cărţii Apocalipsa, acolo unde Ioan ne vorbeşte despre Fiara sălbatică care se ridică din mare. Am văzut că era o făptură neobişnuită dar nu era una care să prevestească ceva bun. Este vorba despre Antihristul, ultimul dictator al lumii. De fapt, daţi-mi voie să vă repet acest prim verset al capitolului 13 din cartea Apocalipsa:

Apocalipsa 13:1

v.1    Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.

În aceeaşi notă, doresc să atrag atenţia asupra ceea ce McGee, autorul iniţial al comentariilor, spune în legătură cu un organism politic şi economic. Este vorba despre Piaţa Comună Europeană. În aceasta el vedea împlinirea eforturilor de veacuri de a aduce Europa, din nou, sub o conducere unică. A fost efortul lui Carol cel Mare, al bisericii Romano-Catolice….ambele au fost fără succes. Ultimul Imperiu care a reunit cele mai multe ţări ale Europei a fost Sfântul Imperiu Roman care a avut centrul în Viena- Austria, iar Franţ Iosef a fost ultimul împărat al acestui imperiu. Au fost mulţi care au încercat să refacă acest imperiu şi McGee îi enumeră aici pe  Napoleon, Hitler, Mussolini dar intenţiile lor nu s-au înscris în planurile lui Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu, în conformitate cu ceea ce spune Scriptura, pentru împlinirea unei astfel de iniţiative, este începutul Necazului Cel Mare. Acum, dacă privim la ceea ce se întâmplă în jurul nostru în Europa cred că trebuie să ne punem serioase semne de întrebare cu privire la perioada în care trăim. Este foarte adevărat că suntem încă departe de o Europă unită dar se fac paşi importanţi în această direcţie. Moneda unică europeană este un pas important în această direcţia ca şi acceptarea unor noi ţări în Uniunea Europeană. Nu vreau să înţelegeţi că identific acest organism cu Fiara cu zece capete, nimic din toate acestea. Ceea ce vreau să spun este că Biblia se împlineşte şi noi asistăm la acest lucru. Iată că se fac paşi în direcţie prevestită de Cuvântul lui Dumnezeu iar noi ar trebui să luăm aminte şi să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

În orice caz, cele zece coarne cu zece cununi împărăteşti ne vorbesc despre divizarea acestui nou Imperiu Roman în zece părţi, lucru care se va întâmpla în timpul Necazului cel Mare. Coarnele sunt regii, conducătorii care vor domni peste aceste zece diviziuni.

Această interpretare este confirmată de Apoc. 17:12 Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sînt zece împăraţi, cari n’au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.”

Micul corn ajunge la putere învingându-i pe trei din aceşti conducători, după care îi va domina pe ceilalţi şapte şi va deveni dictatorul întregii lumi.

Cele şapte capete nu sunt uşor de identificat. Ele sunt interpretate în Apoc. 17:9-10 ca fiind şapte regi. Ei nu domnesc în acelaşi timp aşa cum se întâmplă cu cei zece reprezentaţi de cele zece coarne. Ei domnesc în ordine cronologică. Unii au interpretat acest pasaj ca vorbind despre anumiţi împăraţi romani cum a fost Domitian, care domnea pe vremea în care Ioan era exilat în Patmos. Alţii consideră că aceste şapte capete ca fiind forme de guvernare pe care le-a avut Imperiul Roman de-a lungul timpului. Ei au avut regi, consilii, dictatori, tribuni, generali, împăraţi…. Un al treilea punct de vedere este acela că şapte capete ar fi putut reprezenta şapte mari naţiuni ale antichităţii care l-au blasfemiat pe Dumnezeu: Roma, Grecia, Imperiul Medo-Persan, Chaldeea, Egiptul şi Asiria. Al şaptelea va fi Împărăţia Fiarei şi este vorba de o împărăţia care va veni. Un alt punct de vedere asemănător este acela că cele şapte capete corespund capetelor balaurului care denotă o înţelepciune excepţională. Satan îl întăreşte pe Omul Păcatului, ultimul dictator. Nu vreau să fiu dogmatic cu privire la nici unul din aceste puncte nici nu cred că este vital acest lucru.

Toate cele şapte capete sunt vinovate de blasfemie.

Blasfemia se manifestă în două moduri după cum susţine şi un comentator al Scripturii:

  • Cine care se face egalul lui Dumnezeu, uzurpând locul lui Dumnezeu
  • Clevetind, bârfind sau folosind Numele lui Dumnezeu în mod profanator.

Împăraţii Romei s-au făcut vinovaţi în mod cert de primul aspect al blasfemierii. Ei s-au considerat egali ai lui Dumnezeu şi au solicitat ca oamenii să li se închine. Fariseii, la rândul lor, au fost vinovaţi de blasfemierea Duhului Sfânt  manifestând dispreţ faţă de lucrarea Lui.  Fiara, se face vinovată de ambele forme ale blasfemierii.

Dar să mergem mai departe şi să citim şi cel de al doilea verset al capitolului 13, acolo unde Ioan oferă şi mai multe detalii cu privire la fiara care iese din mare:

Apocalipsa 13:2

v.2  Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpînire mare.

Cu adevărat aceasta este o făptură ciudată. Nu cred că cineva a mai văzut vreodată, o asemenea făptură în apă, pe pământ sau pe cer. Cu siguranţă pentru Ioan acesta era un adevărat spectacol.

În orice caz el notează faptul că fiara avea o compoziţiei mixtă. Putem, dragi prieteni, să începem acum să formulăm câteva aspecte clare care îl definesc pe Antihrist. El combină caracteristicile celorlalte fiare reprezentând împărăţiile pe care Daniel le-a văzut în viziunea pe care el o prezintă în capitolul 7 al cărţii sale.  Consultarea acelui pasaj şi a comentariului pe care l-am făcut la vremea respectivă cred că v-ar fi de mare folos în înţelegerea acestui verset din capitolul 13 al cărţii Apocalipsa.

  1. a) „Fiara, pe care am văzut-o semăna cu un leopard!” Cu alte cuvinte, înfăţişarea e exterioară a fiarei era aceea a unui leopard. Vă amintesc versetul 6 din capitolul 7 al cărţii profetului Daniel: După aceea m’am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s’a dat stăpînire.”

            Pardosul şi Leopardul  în limba greacă sunt definite de acelaşi cuvânt. Prefer cuvântul Pardos, sau Panteră. Acesta a fost Imperiul Greco-Macedonean. Grecia a fost apreciată pentru strălucirea şi progresul ei în artă şi ştiinţă. A fost, de asemenea apreciată pentru filozofia ei, arhitectura şi minunata literatură. Limba greacă în sine este o limbă frumoasă. Imperiul Fiarei va fi şi el caracterizat de bogăţia culturală ce a caracterizat odată Grecia Antică.

  1. b) „[…] avea labe ca de urs!” ceea ce ne aduce aminte de cea de a doua fiară prezentată de Daniel: Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într’o rînă; avea trei coaste în gură între dinţi; şi i s’a zis: ,,Scoală-te, şi mănîncă multă carne!“ ( Daniel 7:5)

Această fiară simbolizează Imperiul Medo- Persan, renumit pentru splendoarea  şi bogăţia sa. Imperiul Fiarei va fi şi el caracterizate de această splendoare păgână.

  1. c) „Avea o gură ca de leu”. Şi această descriere ne aduce aminte de o fiară din profeţia lui Daniel: „Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M’am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s’au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s’a dat o inimă de om.” (Daniel 7:4) Aceasta era autocraţia Babiloneană. Când Nebucadneţar a ordonat moartea înţelepţilor de la curtea sa şi mai târziu aruncarea în cuptor a celor trei tineri evrei, nu a ridicat nimeni problema autorităţii lui Nebucadneţar. El a fost capul de aur. El era autocrat absolut.

Deşi Omul Păcatului va fi unul din degetele din imaginea văzută de Daniel compus, parte din argilă, parte din fier, el ca conduce ca un autocrat ce are puterea discreţionară a lui Nebucadneţar.

Acest ultim dictator va ajunge la apogeu în timpul dominaţiei satanice. Sursa puterii sale este în Satan care îl va ridica, împuternici şi învrednici pentru slujba de dictator absolut. El este cea mai apropiată încarnare a Satanei din câte avem prezentate în Sfânta Scriptură până acum. Luca a spus că Satana a intrat în Iuda Iscarioteanul ( vezi Luca 22:3) Domnul Isus a folosit un limbaj asemănător când i-a vorbit lui Petru, cuvinte ce sunt consemnate în Matei 16:23. Este Omul Păcatului încarnarea Satanei? Cred că putem răspunde afirmativ. Cu siguranţă Satan a intrat în el. Pavel a scris: Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n’au primit dragostea adevărului ca să fie mîntuiţi.” (2 Tesaloniceni 2:9-10)

Revenim al capitolul 13 din Apocalipsa:

            FIARA SĂLBATICĂ – LOVITURA DE MOARTE

v.3  Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pămîntul se mira după fiară.

Acest verset, împreună cu v.8 din capitolul 17, a condus pe mulţi la a considera că Satan învie de fapt fiara din morţi: „Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume n’au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni.”

Din pricina acestor două versete, sunt mulţi cei care susţin că Fiara este de fapt înviată din morţi de Satan. Părerea mea este că acest lucru nu este plauzibil, deoarece Satan nu are puterea să învie pe nimeni din morţi; această putere nu i-a fost dată.  Domnul Isus Hristos este singurul care poate învia pe cineva din morţi.

Evanghelia după Ioan înregistrează aceste cuvinte spune De Domnul Isus: „În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii, şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice-l vor asculta, vor învia. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentrucă vine ceasul cînd toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Ceice au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată. (Ioan 5:21, 25, 28-29) Numai Domnul Isus poate învia din morţi, nu şi Satan. De aceea consideră că restaurarea acestei fiare nu este decât o mimare a învierii, un fals.

Cei care consideră că Satan a înviat Fiara consideră, de asemenea, că fiara nu poate fi decât un om. Trebuie să recunosc că este opinia Bisericii Primare, opinie care a rezistat mulţi ani fără a fi combătută.

Cu toate acestea aveau dificultăţi în identificarea omului. Unii susţineau că este vorba de Iuda Iscarioteanul, alţii Nero…Chiar şi fericitul Augustin a scris în zilele sale:

Ce a însemnat declaraţia că taina fărădelegii lucrează deja? Unii presupun că este vorba despre Împăratul Roman şi de aceea Pavel nu a folosit cuvinte clare deşi întotdeauna se aştepta ca ceea ce spune să se înţeleagă ca o aplicându-se lui Nero ale cărui fapte apăreau deja ca fapte ale Antihristului. De aici unii au dedus că el se va ridica din morţi ca şi Anticrist.  [ J.A. Seiss, Apocalipsa, prelegeri asupra cărţii Apocalipsa, p.398, notă de subsol]

Mai sunt şi alţii care susţin punctul de vedere conform căruia Fiara se referă la Imperiul Roman şi la forma imperială de guvernare sub care a decăzut Imperiul. Fiara ar reprezenta restaurarea acestei forme de guvernământ într-o manieră uimitoare.  Personal, cred că se va întâmpla acest lucru dar nu cred că este vorba de o înviere pentru că Imperiul Roman nu a murit ci s-a destrămat. Imperiu acesta este un „Hopa-Mitică, cade şi iarăşi se ridică!”

Antihristul, da, va readuce acest Hopa- Mitică la starea de odinioară şi va fi un lucru care îi va surprinde pe mulţi. Dar, repet, nu este vorba despre înviere. Imperiul Roman nu a murit niciodată… El a continuat să existe prin ţările Europei.

Cred că ambele puncte de vedere au ceva ce le recomandă dar şi aspecte ce ridică obiecţii. Trebuie să reţinem că nu poate fi vorba despre nici o înviere reală până la înfăţişarea oricărui om înaintea Marelui Tron Alb de Judecată.  (vezi Apoc. 20:11-15). Noi am citit deja Ioan:28-29: „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentrucă vine ceasul cînd toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,  şi vor ieşi afară din ele. Ceice au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată.”

Numai Domnul Isus poate aduce această înviere – atât a celor pierduţi cât şi a celor mântuiţi. Satan nu are nici o putere când este vorba de înviere. El nu poate dărui viaţă. El este răul, distrugerea, exponentul morţii!

Aşadar, Imperiul Roman va fi revitalizat şi se va uni sub conducerea unui dictator mondial care va fi Fiara.

Cred că această fiară este un om care va oferi o înviere contrafăcută. Aceasta va fi o mare deziluzie, va fi marea minciună a Necazului Cel Mare.  Ni se spune că Dumnezeu va îngădui o minciună care să-i inducă pe unii în eroare. Este ceea ce citim în 2Tesaloniceni 2:11 „Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună!”

Oamenilor le va fi demonstrată răutatea lor. Ei nu vor să accepte vestea învierii Domnului Isus, o înviere reală, dar vor accepta această înviere falsă.

Un alt lucru pe care îl mai citim în versetul 3 al capitolului 13 din Apocalipsa se referă la rana unuia din cele zece capete ale fiarei: „rana de moarte fusese vindecată!” Părerea mea este că şi aceasta reprezintă o imitaţie blasfemiatoare la adresa morţii şi învierii Domnului Isus. Provocarea în acele zile va fi: „ Ce a făcut Hristosul şi Antihristul nu a putut să facă?” Nimeni nu poate duplica înviere Domnului Isus. A! Vrea cineva să o imite, da, dar nu o poate duplica! Cu alte cuvinte ea nu există în dublu exemplar, ea este unică.

Antihristul o va imita şi o va face atât de bine încât va păcăli o mare parte a lumii – însă nu este decât o minciună. Credincioşii se salută între ei cu „Hristos a înviat!” În zilele acestea închinătorii Antihristului se vor mândri şi ei spunând „ Şi Antihrist, la fel!” Imperiul Roman va renaşte prin conducerea unui om crud, lipsit de scrupule, care a falsificat o înviere  iar lumea naivă care l-a respins pe adevăratul Hristos va înghiţi, ca să spun aşa, această găluşcă!

Cred că începem acum să ne formăm o imagine mai complexă în ceea ce-l priveşte pe Antihrist. Călăreţul calului alb, care apare în cap. 6 al cărţii a adus o pace falsă în lume. Din înregistrările istoriei omenirii, aflăm că omul s-a angajat în peste 1500 de războaie şi a semnat peste opt mii de tratate de pace. Cu toate acestea, omenirea nu a înregistrat, în toată istoria ei, decât, aproximativ două sute de ani de pace.

Antihristul va introduce în platforma sa politică promisiunea păcii. Câţi preşedinţi nu au fost aleşi pe baza acestei promisiuni?!! Noi oamenii nu suntem atât de paşnici pe cât ne place să credem.

Arnold Toynbee, cunoscutul istoric englez scria:

Prin crearea a tot mai multe arme mortale şi în acelaşi timp, creînd o tot mai mare interdependenţă economică între statele lumii, tehnologia a adus omenirea la un asemenea grad de istovire că suntem o recoltă coaptă pentru orice nou cezar care ar avea succes în a aduce lumii unitate şi pace.

Ori, tocmai aceasta este oferta antihristului. El va spune: Vă voi da pace! Şi oamenii vor striga : Aleluia! Nu numai că vor striga dar îşi vor şi instala ca şi conducător al lor.

Un episcop remarcabil, pe nume Fulton Sheen a făcut următoarea afirmaţie:

Antihristul va veni deghizat ca un mare umanitar. El va vorbi de pace, prosperitate bunăstare dar nu ca mijloace care ne conduc către Dumnezeu ci na nişte scopuri în sine. El va oferi explicaţii pshihologice pentru a alunga vinovăţia şi îi va foace pe oamenii care nu vor fi catalogaţi ca liberali şi cu minte deschisă să se frângă în ruşine.  El va răspândi minciuna că oamenii nu vor ajunge niciodată mai bine dacă nu vor face ca societatea să fie una mai bună.

Aceasta este o afirmaţie pe care o susţin sută la sută.

Dar să mergem mai departe:

Apocalipsa 13:4

v.4 „Şi au început să se închine balaurului, pentrucă dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicînd: ,,Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?“

Acesta este momentul suprem pentru Satan. El vrea să fie adorat şi întreaga lume i se va închina în această perioadă.

Dragul meu prieten, dacă Duhul Sfânt şi-ar lua mâna sa de pe această lume şi de peste mine şi tine astăzi, tare mă tem că mulţi dintre noi ar ajunge în această stare decadentă. Şi dacă Antihristul ar apărea noi l-am urma aşa cum un căţeluş îşi urmează stăpânul.

„Şi au început să se închine fiarei, zicînd: ,,Cine se poate asemăna cu fiara?  Ce parodie a închinării în faţa adevăratului Dumnezeu.  Ei spun, uite, noi ne închinăm cuiva care este mai minunat decât Dumnezeul Bibliei!

Apocalipsa 13:5

v.5   I s’a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s’a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.

Singura veste bună în acest pasaj este aceea că Antihristul are o perioadă de domnie limitată. Ni se spune că este vorba numai de patruzeci şi două de luni, ceea ce înseamnă trei ani şi jumătate.

În această perioadă fiara are o gură mare cu care a început să rostească hule, adică, cuvinte blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu.

Şi Daniel aminteşte acest lucru în cartea Sa cu privire la Antihrist. Cu alte cuvinte este un mare vorbitor, el va face tot felul de promisiuni. Acesta este unul din motivele pentru care trebuie să fim ascultători atenţi indiferent de cine este vorba, politicieni, predicatori, oameni de radio sau televiziune. Trebuie să testam tot ce auzim. Antihristul va fi o persoană charismatică.  El va intra în graţiile acestei lumi fără de Dumnezeu!

Noi trebuie însă să fim atenţi!

O să vedem data viitoare ce face această fiară blasfemiatoare. Până atunci însă gândiţi-că că are o perioadă limitată de activitate şi Dumnezeu veghează asupra celor ce sunt ai lui.

Fiţi binecuvântaţi!